Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

Zákon č. 473/2005 Z. z.

... strážna a detektívna služba

Zákon č. 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,

b) výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.

(2) Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len "bezpečnostná služba") alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej len "technická služba").

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom,1) diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.

§ 2 Bezpečnostná služba

(1) Druhy bezpečnostnej služby sú:

a) strážna služba,

b) profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)

c) detektívna služba,

d) odborná príprava a poradenstvo.

(2) Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 a § 63 až 67 sa nevzťahujú na bezpečnostnú službu podľa odseku 1 písm. b).

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.

§ 3 Strážna služba

Strážna služba je

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,

b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,

c) ochrana osoby,

d) ochrana majetku a osoby pri preprave,

e) ochrana prepravy majetku a osoby,

f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,

g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"),

h) vypracúvanie plánu ochrany alebo

i) monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

§ 4 Detektívna služba

(1) Detektívna služba je

a) hľadanie osoby,

b) hľadanie majetku,

c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,

d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,

e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo

f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.2)

(2) Detektívnou službou nie je vykonávanie činností podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť činností podľa osobitných predpisov.